XXIX U-18 Baseball World Cup

2019-08-30 - 2019-09-08

@wbsc   #U18WorldCup   Gijang City, KOR

XXIX U-18 Baseball World Cup - Official Payoff
XXIX U-18 Baseball World Cup

미디어

미디어 어크리디테이션

WBSC 대회 참석을 위한 미디어 어크레디테이션은 반드시 내 WBSC 미디어 프로필을 통해서만 신청 가능합니다. 여기 클릭

일일보고서

일일보고서가 아직 준비되지 않았습니다.

대회 정보


지난대회

2017, Thunder Bay (CAN)

XXVIII U-18 Baseball World Cup

USA
KOR
JPN

2015, Osaka (JPN)

XXVII U-18 Baseball World Cup

USA
JPN
KOR

2013, Taichung (TPE)

XXVI U-18 Baseball World Cup

USA
JPN
CUB

2012, Seoul (KOR)

XXV U-18 Baseball World Cup

USA
CAN
TPE

2008, Edmonton (CAN)

XXIII U-18 Baseball World Cup

KOR
USA
CUB

1982, USA

II U-18 Baseball World Cup

USA
JPN
AUS

1983, USA

III U-18 Baseball World Cup

TPE
USA
CAN

1984, CAN

IV U-18 Baseball World Cup

CUB
USA
TPE

1989, CAN

IX U-18 Baseball World Cup

USA
CUB
AUS

1981, USA

U-18 Baseball World Cup

KOR
USA
AUS

1985, USA

V U-18 Baseball World Cup

CUB
USA
TPE

1986, CAN

VI U-18 Baseball World Cup

CUB
TPE
USA

1987, CAN

VII U-18 Baseball World Cup

CUB
USA
CAN

1988, AUS

VIII U-18 Baseball World Cup

USA
CUB
AUS

1990, CUB

X U-18 Baseball World Cup

CUB
TPE
USA

1991, CAN

XI U-18 Baseball World Cup

CAN
TPE
USA

1992, MEX

XII U-18 Baseball World Cup

CUB
USA
TPE

1993, CAN

XIII U-18 Baseball World Cup

CUB
USA
TPE

1994, CAN

XIV U-18 Baseball World Cup

KOR
USA
TPE

2000, CAN

XIX U-18 Baseball World Cup

KOR
USA
CUB

1995, USA

XV U-18 Baseball World Cup

USA
TPE
AUS

1996, CUB

XVI U-18 Baseball World Cup

CUB
TPE
USA

1997, CAN

XVII U-18 Baseball World Cup

CUB
TPE
-

1999, TPE

XVIII U-18 Baseball World Cup

USA
TPE
CUB

2002, CAN

XX U-18 Baseball World Cup

CUB
TPE
USA

2004, TPE

XXI U-18 Baseball World Cup

CUB
JPN
KOR

2006, CUB

XXII U-18 Baseball World Cup

KOR
USA
CAN